Optimering av rutter

Man har talat om optimering av rutter i årtionden, men det är först genom den senaste utvecklingen inom datatekniken som man kan lösa transportproblem i det verkliga livet på ett effektivt sätt. Principen för LogiApps optimering är enkel: Beställningarna samt leverans- och avhämtningsadresserna kombineras med fordon som används samtidigt och placeras på så snabba rutter som möjligt. Samtidigt kan olika begränsningar beaktas, såsom tidsfönster för beställningar, fordons kapacitet och tidtabeller, beställningars och fordons kompatibilitet samt lastnings- och lossningstider. Programmet beaktar också chaufförernas pauser.

Optimeringsprincip

Utgångsdata kan matas in i LogiApps antingen från en Excel-tabell eller genom att skapa en grupp som optimerar de beställningar som redan har skrivits in i programmet. Innan optimering kan beställnings- och adressuppgifter kontrolleras och vid behov är det lätt att ändra dem; programmet markerar till exempel oklara adresser. 

Optimeringen har räknat 150 leveranser som sker samma dag genom att använda tio bilar.

Optimeringsprocessen beräknar optimala körplaner på endast några minuter, beroende på antalet beställningar. Den skapade planen kan ändras ytterligare, beställningar eller fordonens egenskaper kan ändras och optimeringen kan utföras igen. På så sätt ser du genast hur tidsfönster, lastnings- och lossningstider eller kapacitet inverkar på planen. Dessutom kan varje rutt hanteras separat. 

Du kan ställa in optimeringen så att den minimerar antalet körkilometer eller körkostnaderna. I programmet kan du fordonsspecifikt bestämma kilometer- och tidskostnader, som programmet kan beakta vid beräkningen av ruttplanen så att den är så förmånlig som möjligt med tanke på helheten. 

När planeraren är nöjd med slutresultatet bildas en körplan i kalendern som kan vidarebefordras till chaufförens telefon eller surfplatta. När transporten fortskrider kvitterar chauffören ankomst- och avfärdstiderna för varje avhämtning och leverans, och informationen överförs i realtid till kontoret.

Fördelar med optimeringen

Fördelarna med optimeringen är inte begränsade till enbart besparingar i kilometer och körtider, utan optimeringen underlättar planeringen, effektiviserar användningen av kapaciteten och förbättrar företagets servicenivå. Automatisk optimering av transporter ersätter naturligtvis inte körplanerarens yrkesskicklighet, men optimering är ett bra och enkelt verktyg som underlättar planeringen och sparar tid. 

När alla parametrar är på plats är transportplanerna som görs med optimeringen minst lika bra som de som görs för hand, men i många fall kan optimeringen ge besparingar i körkostnaderna och i vissa fall även i fasta kostnader. 

Optimeringen gör det också möjligt att experimentera med olika tidsfönster och materielkonfigurationer, så att du snabbt och med liten ansträngning kan se hur de påverkar helhetsplanen. I LogiApps är det också möjligt att jämföra manuellt utformade rutter med optimerade rutter så att du direkt ser effekten av optimeringen.

Kartmaterial

Kartmaterialet som är grunden till optimeringen av rutterna har en nyckelroll för att få goda resultat. Den digitala kartans adressbok och vägnät ska vara uppdaterade, likaså hastighets- och viktbegränsningarna för vägarna. LogiApps använder den tyska PTV Groups kartmaterial med HERE-kartor som grund för att optimera rutterna. PTV Group är Europas ledande företag som erbjuder programvaru- och konsulttjänster för optimering och transportstyrning. 

Tillämpningsområden för ruttoptimering

Optimeringen har räknat 400 leveranser som sker samma dag genom att använda 20 bilar.
  • Ruttoptimering kan tillämpas i situationer där det finns många stopp på fordonets rutt. Exempel på tillämpningsområden är:
  • utdelning av små paket
  • transport av bageriprodukter
  • hemleverans av dagligvaror och butikskasseservice
  • måltidstransporter för hemservicen
  • vårdbesök för hemservicen
  • tömning av fastigheters avfallsbehållare
  • skolskjutsar.