Logistikkonsultation

Silvasti Software Oy kan utföra krävande logistikrelaterade konsultprojekt som kan pågå från en dag till över ett år.

 • Utvärdering, design och utveckling av logistikprocesser och informationssystem
 • Deltagande i operativ verksamhet inom ett gemensamt överenskommet ansvarsområde (exempelvis outsourcad logistikchef)

Case: Metsä Fibre Kemi bioproduktfabrik

När Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi färdigställs kommer den att vara den effektivaste träförädlingsanläggningen på norra halvklotet. Det är fråga om den finska skogsindustrins största investering på uppskattningsvis 2,02 miljarder euro. Den nya fabriken går i produktion under det tredje kvartalet 2023. (https://www.metsagroup.com/fi/metsafibre/metsafibre/sellun-tuotanto/kemin-biotuotetehdas/)

Projektet med bioproduktfabriken i Kemi är ett resultat av många års förberedelser. Det slutliga byggbeslutet fattades och det omfattande byggarbetet inleddes i början av 2021. Leveranserna av processanordningarna började sommaren 2021 och varvas tidsmässigt med det ännu pågående markarbetet och resningen av produktionsbyggnaderna.

Byggplatsen kräver att mer än en miljon kubikmeter jord byts på byggarbetsplatsen och i i finsk skala en exceptionell mängd pålar, betongbalkar, byggelement, betong och andra byggmaterial. Antalet processanordningar som transporterades till fabriken i Kemi krävde cirka 10 000 fulla lastbilslaster, inklusive cirka 1 500 specialtransporter. De mest krävande specialtransporterna hör till de största som någonsin körts i vägnätet i Finland.

Silvasti Software erbjöd Metsä Fibre sakkunnighjälp med planeringen av verksamhetsmodeller för logistiken kring processanordningarna och tillsynen av genomförandet av detta. Metsä Fibre hade erfarenhet av ett motsvarande projekt i Äänekoski 2015–2017. De goda erfarenheterna av de valda verksamhetsmodellerna och projektteammedlemmarna från projektet i Äänekoski främjade återsamlingen det erfarna tillsynsteamet för logistik för projektet i Kemi Tillsynsorganisationen för Metsä Fibres projekt har visat sig varar branschens bästa och mest erfarna.

En lyckad projektlogistik baseras på samarbete, informationsutbyte och gemensam samordning mellan alla parter och företag i området. Ingen av parterna kan fungera oberoende av de andras verksamhet eller fatta beslut utan att beakta de andra parterna. Även om varje projektleverantör har det primära ansvaret för sin del av genomförandet, säkerställde Metsä Fibres tillsynsorganisation tillsammans med Valmet, huvudleverantör av anordningar, informationsutbytet de olika leverantörerna emellan och den nödvändiga samordningen av verksamheten.

Samordningen av logistiken baseras fullständigt på prognostisering av kommande händelser. Samtliga leverantörer av processanordningar förpliktigades att planera och schemalägga sina leveranser. Den unika planeringen av logistiken omfattade hundratals leverantörer och baserades på ömsesidig arbetsfördelning och gemensamma verksamhetsmodeller Metsä Fibres och Valmets logistikorganisation emellan samt aktiv styrning av leverantörerna till det önskade verksamhetssättet.

En noggrannare samordning än för allmänna verksamhetsmodeller möjliggjorde även en bättre planering av installationsfunktionerna. Genom att följa med händelserna på byggarbetsplatsen, kunde man omedelbart ingripa i upptäckta missförhållanden och problemsituationer.

Förutom att utbilda leverantörer och de logistiska operationerna på byggarbetsplatsen, genomförde Metsä Fibre ett gediget bakgrundsarbete för att de olika aktörerna skulle lyckas. Utgående från hela projektets omfattande uppgifter idkades ett samarbete mellan NTM-centralen i Birkaland (som utfärdar alla tillstånd för specialtransporter i Finland), Trafikledsverket, Kemi stad, Kemi hamn och hamnoperatören.

Silvasti Softwares logistikexpert Timo Reiman (https://www.logiapps.fi/sv/kontaktuppgifter/timo-reiman/) har årtionden av erfarenhet av logistikledning och genomförande av projektlogistik både för anordningsleverantörer och projektansvariga. Tydlig ansvarsfördelning och förtydligande av kontaktytor parterna emellan i stora helheter ger alla förutsättningar att klara av sina respektive delar på bästa möjliga sätt. Med en målmedveten inställning och handledning får man alla parter att arbeta för allas bästa.

Utnyttjande av effektiva och flexibla datasystem förutsätter även att logistikorganisationen fungerar bra. Logistikens datasystem löser inte problem, om användarorganisationen inte har en gemensam process och ett gemensamt verksamhetssätt. I utvecklingen av datasystem som motsvarar kundernas behov är det dock oerhört viktigt att förstå olika verksamhetsmodeller i olika branscher.

Silvasti Software Oy:s tjänst:

 • Projektets innehåll
  • Planering av logistiken för processanordningarna som transporteras till bioproduktfabriken i Kemi.
  • Planering, upphandling och tillsyn av transporterna
 • Kund
  • Metsä Fibre Oy
 • Silvasti Softwares logistikexpert
  • Timo Reiman
 • Projektets varaktighet
  • mars 2021–mars 2023
 • Projektets arbetsmängd
  • 1,7 årsverken
 • Projektets placering
  • Arbetet utfördes i Kemi och Jyväskylä