Silvasti Software Oy:s Dataskyddspolicy för kund- och marknadsföringsregistret

Personuppgiftsansvarig

Silvasti Software Oy är Personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter till den Personuppgiftsansvariga

Silvasti Software Oy

Piippukatu 11

40100 Jyväskylä

Tfn +358 10 420 7550

E-post: dataprotection@logiapps.fi

FO-nummer: 2172313-6

Registrets namn

Silvasti Software Oy:s dataskyddspolicy för kund- och marknadsföringsregistret

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

I registret lagras Silvasti Software Oy:s uppgifter om kunder och deras kontaktpersoner. Personuppgifterna behandlas för ändamål som gäller skötsel, administration och utveckling av en kundrelation, tillhandahållande, försäljning och leverans av tjänster och produkter samt utveckling och fakturering av tjänster och produkter. Personuppgifter behandlas också för de ändamål som utredningen av eventuella reklamationer och andra krav förutsätter. 

Dessutom behandlas personuppgifter i kommunikation som riktar sig till kunder, såsom i informations- och nyhetssyften, vid utskick av evenemangsinbjudningar, vid opinions- och marknadsundersökningar samt vid marknadsföring, där personuppgifterna också behandlas för ändamål som hänför sig till direktmarknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring. 

Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktas till hen. 

Grunden för behandlingen av personuppgifterna är kundrelationen mellan den personuppgiftsansvariga och kunden, kundens samtycke, ett uppdrag som kunden gett eller någon annan saklig anknytning. 

Den personuppgiftsansvariga behandlar uppgifterna själv och använder samarbetspartner som agerar för den personuppgiftsansvarigas räkning vid behandlingen av personuppgifter.

Registrets datainnehåll 

Bland annat följande slags uppgifter om den registrerade kan lagras: personuppgifter såsom namn, befattning, arbetsgivarens adress, telefonnummer, e-postadress och namnet på det företag som personen representerar. Dessutom kan vi spara försäljningsrelaterad bakgrundsinformation samt uppgifter om bland annat kontakter samt köp- och beställningshistorik.

Lagringstid för personuppgifter 

Den personuppgiftsansvariga lagrar personuppgifterna i kundregistret tills kundförhållandet mellan den personuppgiftsansvariga och kunden kan anses ha upphört. Tiden för upphörandet fastställs utifrån när giltigheten på kundens kundavtal upphör eller den sista servicekontakten eller kontakten, som utökas med fem år. De uppgifter som används som faktureringsgrund lagras under den tid som bokföringslagstiftningen förutsätter.

Regelrätta informationskällor 

Uppgifter fås av den registrerade själv eller av den som beställer tjänsten. Uppgifter kan också fås från myndighetsregister (t.ex. handelsregistret). Dessutom använder vi öppna företagsdata som finns på webben. 

Regelrätta överlåtelser av uppgifter 

Uppgifter överlåts till Silvasti Software Oy:s underentreprenörsföretag för utförande av tjänster enligt kundavtalet. Kundens uppgifter kan också överlåtas till en samarbetspartner för att sköta indrivningsuppdrag. 

Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Personuppgifter kan överföras utanför EU/EES-området, om produktionen av tjänsten förutsätter det. Då sköts dataskyddet i enlighet med dataskyddslagstiftningen och andra författningar. 

Eventuella tekniska överlåtelser utanför EU och EES-området kan också gälla situationer där systemens servrar är belägna utanför EU eller EES eller om tekniskt stöd i anslutning till användningen av systemet skulle behöva begäras utanför EU- eller EES-områdena. 

Beskrivning av principerna för skydd av registret 

Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast är tillgängligt för särskilt utsedda personer, för vilka materialet är nödvändigt för att utföra arbetsuppgifterna. 

Endast den därtill berättigade arbetstagaren eller samarbetspartnern med personliga användarnamn och lösenord har åtkomst till digitalt material. Det finns olika nivåer av behörigheter och varje användare ges en tillräcklig men så begränsad behörighet som möjligt med tanke på skötseln av uppgiften.

Den registrerades rättigheter 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har den som är registrerad i våra personregister särskilda rättigheter. 

1. Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifterna (granskningsrätt) 

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som sparats i registret. Granskningsrätten kan vägras på grunder som anges i lag. Utövandet av granskningsrätten är i princip avgiftsfritt. 

2. Den registrerades rätt att kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av uppgifter 

Den registrerade har rätt att få en uppgift om hen rättad. Den registrerade har också rätt att kräva att den personuppgiftsansvariga begränsar behandlingen av hens personuppgifter till exempel när den registrerade väntar på svar på en begäran om rättelse eller radering av uppgifterna. 

3. Den registrerades rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat 

Till den del den registrerade själv har lämnat uppgifter till kundregistret som behandlas med stöd av den registrerades samtycke eller uppdrag, har den registrerade i regel rätt att få sådana uppgifter i maskinläsbar form och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

4. Den registrerades rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, om den personuppgiftsansvariga inte har iakttagit en dataskyddsreglering som lämpar sig för dennas verksamhet. 

5. Övriga rättigheter 

Om personuppgifterna behandlas på basis av den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela oss om detta. 

Begäran som gäller den registrerades rättigheter ska skickas till adressen dataprotection@logiapps.fi.